Laden in uitvoering ...

B&B hotel met zwembad Dinant 3 sterren Het Hertendal kindvriendelijk Le Val des Cerfs logement bij Dinant 

I. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN GASTENKAMERS 

1. TOEPASSELIJKE BEPALINGEN EN AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

Alle boekingen van een verblijf in een gastenkamer bij B&B Het Hertendal/ Le Val des Cerfs zijn onderworpen aan huidige algemene voorwaarden.
Behoudens uitdrukkelijke tegengestelde bepaling wordt de klant geacht kennis te hebben genomen van genoemde voorwaarden en er alle clausules van te hebben aanvaard ten laatste bij de storting van de aanbetaling of bij het betrekken van de kamer. De eigenaar verklaart dat het verhuurde goed overeenstemt met Boek III van het Waals Toerismewetboek, met betrekking tot debrandveiligheidsnormen voor het streekgebonden toeristisch logies. 

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN BETALING VAN DE PRIJS 

De reservatie gaat daadwerkelijk in en geldt als huurovereenkomst zodra de klant een voorschot van 30% van de prijs voor het verblijf heeft overgemaakt aan de eigenaar op de bankrekening BE81363187664324. Ook het betrekken van de kamer geldt als huurovereenkomst. In de prijzen zijn alle belastingen inbegrepen, behalve de verblijfstaks (toeristenbelasting) en eventuele toeslagen. Het saldo van de prijs voor het verblijf dient aan de eigenaar te worden betaald bij aankomst. Het verbruik en de bijkomende prestaties die niet vooraf werden vastgelegd, dienen met de eigenaar te worden afgerekend op het
einde van het verblijf. Behoudens tegengestelde bepaling gebeuren alle betalingen ter plaatse uitsluitend in speciën. De eigenaar heeft gekozen voor stripe.com om online betalingen per creditcard te beveiligen. Daarnaast biedt de eigenaar bancontact en payconiq aan ter plaatse. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt geverifieerd door stripe.com. De betaalkaart kan om verschillende redenen geweigerd worden: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, plafond bereikt, fout bij het invoeren van de gegevens. In geval van een probleem zal de klant contact moeten opnemen met zijn bank enerzijds en met het etablissement anderzijds om zijn reservering en de wijze van betaling te bevestigen. 

3. ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST 

Elke annulering door de klant moet per brief, telefax of e-mail aan de eigenaar worden meegedeeld. 

• Bij annulering meer dan 14 dagen vóór het begin van het verblijf, wordt het voorschot volledig terugbetaald. In de andere gevallen blijft het voorschot verworven door de eigenaar. 

• Bij annulering tussen de 14 en 7 dagen vóór het begin van het verblijf, blijft het voorschot verworven door de eigenaar maar wordt er een tegoedbon uitgeschreven voor dezelfde waarde als het voorschot.

• Bij annulering minder dan 7 dagen vóór het begin van het verblijf, blijft het voorschot verworven door de eigenaar die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de prijs voor het logies op te eisen. 

• Wanneer het verblijf wordt ingekort, blijft de prijs die overeenkomt met de kostprijs van het logies en met de gevraagde maar niet benutte bijkomende prestaties volledig verworven aan de eigenaar. 

Bij annulering van het verblijf door de eigenaar vóór de datum van het verblijf, moet hij de klant met alle mogelijke middelen op de hoogte brengen en de annulering per aangetekende brief met ontvangstbewijs bevestigen. De klant krijgt de gestorte sommen onmiddellijk terugbetaald, onverminderd de aanspraken op vergoeding voor eventueel geleden schade. Behalve bij overmacht ontvangt hij daarnaast een vergoeding die gelijk is aan de helft van de logiesprijs als de annulering minder dan 48 uur vóór het begin van het verblijf gebeurde of krijgt hij logies aangeboden van dezelfde of hogere kwaliteit dan de prijs van zijn reservatie.

4. AANKOMST, VERTREK EN DUUR VAN HET VERBLIJF

De klant moet zich aanbieden op de vermelde dag en uren. Het is wettelijk verplicht om van bij de aankomst aan de klant te vragen om de nodige informatie te verschaffen voor de controle van de reizigers (gegevens, nummer, identiteitskaart,…).

Bij laattijdige of uitgestelde aankomst moet de klant de eigenaar waarschuwen (aankomst voor 16h of na 19h). Als de klant zich niet heeft aangemeld binnen het uur dat volgt op de geplande dag en het geplande uur voor het begin van het verblijf, wordt de reservatie ongeldig en kan de eigenaar over zijn gastenkamersb eschikken. Het voorschot blijft verworven aan de eigenaar die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de prijs voor het logies op te eisen. Behoudens anders overeengekomen met de eigenaar, moet het vertrek vóór 11 uur plaatsvinden. Bij reservatie voor een bepaalde periode van meer dan 15 dagen of voor onbepaalde tijd, zullen de partijen een boedelbeschrijving op tegenspraak opmaken. De klant die bij een eigenaar voor een bepaalde duur reserveert, kan zich in geen geval laten voorstaan op enig recht om de ruimtes te blijven betrekken na de geplande periode. Overdracht of onderverhuring zijn verboden.

5. GEBRUIK EN BEZETTING VAN DE RUIMTES

De klant moet het rustige karakter van de ruimtes respecteren en er gebruik van maken volgens hun bestemming. Hij zal rekening houden met de rust van de andere gasten en van de eigenaar. Ouders dienen er op toe te zien dat hun kinderen de leefregels van de locatie volgen. Het gereserveerde verblijf geldt voor een welbepaald aantal personen, baby’s en kleine kinderen inbegrepen.

Als het aantal klanten boven dit aantal gaat, heeft de eigenaar het recht om bijkomende klanten te weigeren of de klant te verplichten om een andere kamer te reserveren (indien beschikbaar) om deze klanten te logeren, tegen de aangekondigde prijs. De weigering kan in geen geval beschouwd worden als een wijziging of verbreking van de overeenkomst op initiatief van de eigenaar, zodanig dat er bij vertrek van de klant geen enkele terugbetaling kan overwogen
worden. Huisdieren worden enkel aanvaard met bijzondere toestemming van de eigenaar. Bij niet-naleving van deze regel heeft de eigenaar het recht om de toegang van de klant tot zijn kamer te weigeren. De weigering kan in geen geval beschouwd worden als een wijziging of verbreking van de overeenkomst op initiatief van de eigenaar, zodanig dat bij vertrek van de klant geen enkele terugbetaling kan overwogen worden.

De klant wordt verzocht om niet te roken noch te eten in zijn kamer om ongelukken te voorkomen die afbreuk kunnen doen aan de kwaliteit en de sfeer van het logies. Hij verbindt er zich toe om de kamer en het meubilair dat tot zijn beschikking gesteld werd, in goede staat af te leveren.

6. GESCHILLEN

Elke klacht in verband met de boedelbeschrijving moet:
• onmiddellijk aan de eigenaar overgemaakt worden,
• worden voorgelegd aan de Federatie van de Gîtes de Wallonie, via e-mail, fax of post, binnen de drie dagen na het begin van het verblijf.

Elke andere klacht in verband met een verblijf kan aan de Federatie gericht worden, die bevoegd is om een voorstel voor een minnelijke schikking te
doen. Wanneer dit zonder gevolg blijft, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement bevoegd van de plaats waar het gebouw
gelegen is waarin de kamers zijn ingericht.

7. HERROEPINGSRECHT 

Er wordt aan herinnerd dat, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Belgisch Wetboek van Economisch
Recht, de klant geen gebruik kan maken van het herroepingsrecht voor zijn boeking als de overeenkomst een
bepaalde datum of periode van uitvoering voorziet: 

• voor de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden (bv. een vakantieverblijf), 

• voor vervoer, 

• voor autoverhuurdiensten,

• voor catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding. 

8. RESPECT VOOR DE PRIVACY 

We verzamelen uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 2016/679). De persoonsgegevens die u ons verstrekt zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw boeking en zijn onmisbaar voor het beheer en de levering van de diensten (artikel 6.1.b van bovengenoemde Verordening). Daartoe kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze partners, waaronder met name Elloha.com dat de boekingstool beheert, de dienstverleners voor online betalingen en dienstverleners in andere Staten. Met name bij onlinebetalingen moeten de bankgegevens van de klant door de aanbieder van de betalingsdienst aan de bank van de zaak worden doorgegeven voor de uitvoering van het boekingscontract. We maken enkel gebruik van partners die een beschermingsniveau bieden dat in overeenstemming is met de regels vastgelegd in de AVG. Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promoties of commerciële aanbiedingen per e-mail of per post te sturen. 

We bewaren uw gegevens nog 7 jaar na het laatste contact (e-mail, boeking, …). Als persoon wiens gegevens worden verzameld, heeft u het recht uw gegevens te raadplegen, te verbeteren en te laten verwijderen, evenals het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door ons een e-mail te sturen met vermelding van uw naam, voornaam en adres en het doel van uw correspondentie. Uw klachten over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de bevoegde controle-instantie. 14